திருவருட்பா – வள்ளலார்

(2 customer reviews)

திருவருட்பா PDF eBook Free Download

வள்ளலார் இயற்றிய திருவருட்பா பாடல்கள் 

[wpsm_member]

[/wpsm_member]

Description

திருவருட்பா | Thiruvarutpa

திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் இயற்றிய திருவருட்பா பாடல்கள்

வள்ளலார் எழுதிய வேறு நூல்கள் பட்டியல் இங்கு.

முதல் திருமுறை / First Thirumurai

 • திருவடிப் புகழ்ச்சி
  tiruvaṭip pukaḻchsi
 • விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
  viṇṇappak kaliveṇpā
 • நெஞ்சறிவுறுத்தல்
  neñsaṟivuṟuttal
 • சிவநேச வெண்பா
  sivanēsa veṇpā
 • மகாதேவ மாலை
  makātēva mālai
 • திருவருண் முறையீடு
  tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
 • வடிவுடை மாணிக்க மாலை
  vaṭivuṭai māṇikka mālai
 • இங்கித மாலை
  iṅkita mālai

இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

 • புண்ணிய விளக்கம்
  puṇṇiya viḷakkam
 • அருள் நாம விளக்கம்
  aruḷ nāma viḷakkam
 • ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி
  shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
 • நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி
  namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
 • நற்றுணை விளக்கம்
  naṟṟuṇai viḷakkam
 • திருவருள் வழக்க விளக்கம்
  tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
 • சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
  sivapuṇṇiyat tēṟṟam
 • முத்தி உபாயம்
  mutti upāyam
 • அவலத் தழுங்கல்
  avalat taḻuṅkal
 • பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல்
  paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
 • அபராதத் தாற்றாமை
  aparātat tāṟṟāmai
 • அருளியல் வினாவல்
  aruḷiyal viṉāval
 • திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்
  tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
 • காட்சிப் பெருமிதம்
  kāṭsip perumitam
 • கொடைமடப் புகழ்ச்சி
  koṭaimaṭap pukaḻchsi
 • திருவருள் வேட்கை
  tiruvaruḷ vēṭkai
 • அபராத விண்ணப்பம்
  aparāta viṇṇappam
 • அறிவரும் பெருமை
  aṟivarum perumai
 • அருள்விடை வேட்கை
  aruḷviṭai vēṭkai
 • எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை
  eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
 • நெஞ்சொடு நேர்தல்
  neñsoṭu nērtal
 • திருப்புகழ் விலாசம்
  tiruppukaḻ vilāsam
 • திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்
  tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
 • தியாக வண்ணப் பதிகம்
  tiyāka vaṇṇap patikam
 • ஆடலமுதப் பத்து
  āṭalamutap pattu
 • திருவடிச் சரண்புகல்
  tiruvaṭich saraṇpukal
 • சிவானந்தப் பத்து
  sivāṉantap pattu
 • சந்நிதி முறையீடு
  sanniti muṟaiyīṭu
 • தவத்திறம் போற்றல்
  tavattiṟam pōṟṟal
 • நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை
  neñsuṟutta tirunērisai
 • சிகாமணி மாலை
  sikāmaṇi mālai
 • கலி முறையீடு
  kali muṟaiyīṭu
 • எதிர்கொள் பத்து
  etirkoḷ pattu
 • நெஞ்சொடு நேர்தல்
  neñsoṭu nērtal
 • நெஞ்சறை கூவல்
  neñsaṟai kūval
 • நெஞ்சைத் தேற்றல்
  neñsait tēṟṟal
 • நெஞ்சறிவுறூஉ
  neñsaṟivuṟūu
 • நெடுமொழி வஞ்சி
  neṭumoḻi vañsi
 • பற்றின் திறம் பகர்தல்
  paṟṟiṉ tiṟam pakartal
 • அடிமைத் திறத் தலைசல்
  aṭimait tiṟat talaisal
 • அவத்தொழிற் கலைசல்
  avattoḻiṟ kalaisal
 • நாள் அவத்து அலைசல்
  nāḷ avattu alaisal
 • அவல மதிக்கு அலைசல்
  avala matikku alaisal
 • ஆனாவாழ்வின் அலைசல்
  āṉāvāḻviṉ alaisal
 • அருள் திறத்து அலைசல்
  aruḷ tiṟattu alaisal
 • திருவிண்ணப்பம்
  tiruviṇṇappam
 • பிரசாத விண்ணப்பம்
  pirasāta viṇṇappam
 • வழிமொழி விண்ணப்பம்
  vaḻimoḻi viṇṇappam
 • சிறுமை விண்ணப்பம்
  siṟumai viṇṇappam
 • ஆற்றா விண்ணப்பம்
  āṟṟā viṇṇappam
 • இரங்கல் விண்ணப்பம்
  iraṅkal viṇṇappam
 • காதல் விண்ணப்பம்
  kātal viṇṇappam
 • பொருள் விண்ணப்பம்
  poruḷ viṇṇappam
 • கொடி விண்ணப்பம்
  koṭi viṇṇappam
 • நாடக விண்ணப்பம்
  nāṭaka viṇṇappam
 • திருவண்ண விண்ணப்பம்
  tiruvaṇṇa viṇṇappam
 • மருட்கை விண்ணப்பம்
  maruṭkai viṇṇappam
 • கொடைமட விண்ணப்பம்
  koṭaimaṭa viṇṇappam
 • சிறு விண்ணப்பம்
  siṟu viṇṇappam
 • பெரு விண்ணப்பம்
  peru viṇṇappam
 • திருக்காட்சிக் கிரங்கல்
  tirukkāṭsik kiraṅkal
 • திரு அருட் கிரங்கல்
  tiru aruṭ kiraṅkal
 • எண்ணத் திரங்கல்
  eṇṇat tiraṅkal
 • நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்
  neñsu nilaik kiraṅkal
 • தனிமைக் கிரங்கல்
  taṉimaik kiraṅkal
 • கழிபகற் கிரங்கல்
  kaḻipakaṟ kiraṅkal
 • அர்ப்பித் திரங்கல்
  arppit tiraṅkal
 • அச்சத் திரங்கல்
  achsat tiraṅkal
 • புறமொழிக் கிரங்கல்
  puṟamoḻik kiraṅkal
 • கருணை பெறா திரங்கல்
  karuṇai peṟā tiraṅkal
 • திருவருட் பதிகம்
  tiruvaruṭ patikam
 • பிரசாதப் பதிகம்
  pirasātap patikam
 • பிரார்த்தனைப் பதிகம்
  pirārttaṉaip patikam
 • திருப்புகற் பதிகம்
  tiruppukaṟ patikam
 • சிந்தைத் திருப்பதிகம்
  sintait tiruppatikam
 • உய்கைத் திருப்பதிகம்
  uykait tiruppatikam
 • ஆனந்தப் பதிகம்
  āṉantap patikam
 • திருவண்ணப் பதிகம்
  tiruvaṇṇap patikam
 • போற்றித் திருப்பதிகம்
  pōṟṟit tiruppatikam
 • விண்ணப்பப் பதிகம்
  viṇṇappap patikam
 • தரிசனப் பதிகம்
  tarisaṉap patikam
 • அபராத விண்ணப்பம்
  aparāta viṇṇappam
 • கலி விண்ணப்பம்
  kali viṇṇappam
 • கருணை விண்ணப்பம்
  karuṇai viṇṇappam
 • அடிமைப் பதிகம்
  aṭimaip patikam
 • உள்ளப் பதிகம்
  uḷḷap patikam
 • சரணப் பதிகம்
  saraṇap patikam
 • நெஞ்சொடு நெகிழ்தல்
  neñsoṭu nekiḻtal
 • பொதுத் தனித் திருவெண்பா
  potut taṉit tiruveṇpā
 • திருக்குறிப்பு நாட்டம்
  tirukkuṟippu nāṭṭam
 • தனித் திருப்புலம்பல்
  taṉit tiruppulampal
 • பரம ராசியம்
  parama rāsiyam
 • திருப்புகழ்ச்சி
  tiruppukaḻchsi
 • தனித் திருவிருத்தம்
  taṉit tiruviruttam
 • அறநிலை விளக்கம்
  aṟanilai viḷakkam
 • அருள்நிலை விளக்கம்
  aruḷnilai viḷakkam
 • திருமருந்தருள் நிலை
  tirumaruntaruḷ nilai
 • திருவருள் விலாசம்
  tiruvaruḷ vilāsam
 • சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம்
  siva sitampara saṅkīrttaṉam
 • அம்மை திருப்பதிகம்
  ammai tiruppatikam
 • கலைமகளார் திருப்பதிகம்
  kalaimakaḷār tiruppatikam
 • ஆனந்த களிப்பு
  āṉanta kaḷippu
 • பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
  pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
 • வெண்ணிலா
  veṇṇilā
 • நடேசர் கொம்மி
  naṭēsar kommi
 • சிலதா ஸம்வாதம்
  silatā shamvātam
 • நடேசர் கீர்த்தனை
  naṭēsar kīrttaṉai
 • இன்னந் தயவு வரவிலையா
  iṉṉan tayavu varavilaiyā
 • வினா உத்தரம்
  viṉā uttaram
 • நற்றாய் கவன்றது
  naṟṟāy kavaṉṟatu
 • சல்லாப லகரி
  sallāpa lakari
 • வேட்கைக் கொத்து
  vēṭkaik kottu
 • தலைமகளின் முன்ன முடிபு
  talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu

 

மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

 • திரு உலாப் பேறு
  tiru ulāp pēṟu
 • நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது
  nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
 • இரங்கன் மாலை
  iraṅkaṉ mālai
 • திரு உலா வியப்பு
  tiru ulā viyappu
 • சல்லாப வியன்மொழி
  sallāpa viyaṉmoḻi
 • இன்பக் கிளவி
  iṉpak kiḷavi
 • இன்பப் புகழ்ச்சி
  iṉpap pukaḻchsi
 • திரு உலாத் திறம்
  tiru ulāt tiṟam
 • வியப்பு மொழி
  viyappu moḻi
 • புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்
  puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
 • குறி ஆராய்ச்சி
  kuṟi ārāychsi
 • காட்சி அற்புதம்
  kāṭsi aṟputam
 • ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்
  āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
 • திருக்கோலச் சிறப்பு
  tirukkōlach siṟappu
 • சோதிடம் நாடல்
  sōtiṭam nāṭal
 • திருஅருட் பெருமிதம்
  tiruaruṭ perumitam
 • காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு
  kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
 • ஆற்றா விரகம்
  āṟṟā virakam
 • காதல் மாட்சி
  kātal māṭsi

 

நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

 • அன்பு மாலை
  aṉpu mālai
 • அருட்பிரகாச மாலை
  aruṭpirakāsa mālai
 • பிரசாத மாலை
  pirasāta mālai
 • ஆனந்த மாலை
  āṉanta mālai
 • பத்தி மாலை
  patti mālai
 • செளந்தர மாலை
  seḷantara mālai
 • அதிசய மாலை
  atisaya mālai
 • அபராத மன்னிப்பு மாலை
  aparāta maṉṉippu mālai
 • ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை
  āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
 • ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை
  āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
 • ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை
  āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
 • ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை
  āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

 • சித்தி விநாயகர் பதிகம்
  sitti vināyakar patikam
 • வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை
  vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
 • கணேசத் திருஅருள் மாலை
  kaṇēsat tiruaruḷ mālai
 • தனித் திருமாலை
  taṉit tirumālai
 • பிரார்த்தனை மாலை
  pirārttaṉai mālai
 • எண்ணப் பத்து
  eṇṇap pattu
 • செழுஞ்சுடர் மாலை
  seḻuñsuṭar mālai
 • குறைஇரந்த பத்து
  kuṟaiiranta pattu
 • ஜீவசாட்சி மாலை
  jīvasāṭsi mālai
 • ஆற்றா முறை
  āṟṟā muṟai
 • இரந்த விண்ணப்பம்
  iranta viṇṇappam
 • கருணை மாலை
  karuṇai mālai
 • மருண்மாலை விண்ணப்பம்
  maruṇmālai viṇṇappam
 • பொறுக்காப் பத்து
  poṟukkāp pattu
 • வேட்கை விண்ணப்பம்
  vēṭkai viṇṇappam
 • ஆறெழுத் துண்மை
  āṟeḻut tuṇmai
 • போக் குரையீடு
  pōk kuraiyīṭu
 • பணித்திறம் வேட்டல்
  paṇittiṟam vēṭṭal
 • நெஞ்சொடு புலத்தல்
  neñsoṭu pulattal
 • புன்மை நினைந் திரங்கல்
  puṉmai niṉain tiraṅkal
 • திருவடி சூட விழைதல்
  tiruvaṭi sūṭa viḻaital
 • ஆற்றா விரக்கம்
  āṟṟā virakkam
 • ஏழைமையின் இரங்கல்
  ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
 • பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு
  paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
 • காணாப் பத்து
  kāṇāp pattu
 • பணித்திறஞ் சாலாமை
  paṇittiṟañ sālāmai
 • குறை நேர்ந்த பத்து
  kuṟai nērnta pattu
 • முறையிட்ட பத்து
  muṟaiyiṭṭa pattu
 • நெஞ்சவலங் கூறல்
  neñsavalaṅ kūṟal
 • ஆற்றாப் புலம்பல்
  āṟṟāp pulampal
 • திருவருள் விழைதல்
  tiruvaruḷ viḻaital
 • புண்ணியநீற்று மான்மியம்
  puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
 • உறுதி உணர்த்தல்
  uṟuti uṇarttal
 • எண்ணத் தேங்கல்
  eṇṇat tēṅkal
 • கையடை முட்டற் கிரங்கல்
  kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
 • அடியார்பணி அருளவேண்டல்
  aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
 • நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
  nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
 • அன்பிற் பேதுறல்
  aṉpiṟ pētuṟal
 • கூடல் விழைதல்
  kūṭal viḻaital
 • தரிசனை வேட்கை
  tarisaṉai vēṭkai
 • நாள்எண்ணி வருந்தல்
  nāḷeṇṇi varuntal
 • ஏத்தாப் பிறவி இழிவு
  ēttāp piṟavi iḻivu
 • பவனிச் செருக்கு
  pavaṉich serukku
 • திருவருள் விலாசப் பத்து
  tiruvaruḷ vilāsap pattu
 • திருவருட் பேற்று விழைவு
  tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
 • செல்வச் சீர்த்தி மாலை
  selvach sīrtti mālai
 • செவி அறிவுறுத்தல்
  sevi aṟivuṟuttal
 • தேவ ஆசிரியம்
  tēva āsiriyam
 • இங்கிதப் பத்து
  iṅkitap pattu
 • போற்றித் திருவிருத்தம்
  pōṟṟit tiruviruttam
 • தனித் திருத்தொடை
  taṉit tiruttoṭai
 • தெய்வமணி மாலை
  teyvamaṇi mālai
 • கந்தர் சரணப்பத்து
  kantar saraṇappattu
 • திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்
  tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
 • சண்முகர் கொம்மி
  saṇmukar kommi
 • சண்முகர் வருகை
  saṇmukar varukai
 • (பொது) தனித் திருமாலை
  (potu) taṉit tirumālai
 • அருண்மொழி மாலை
  aruṇmoḻi mālai
 • இன்ப மாலை
  iṉpa mālai
 • கண் நிறைந்த கணவன்
  kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
 • இராமநாம சங்கீர்த்தனம்
  irāmanāma saṅkīrttaṉam
 • இராமநாமப் பதிகம்
  irāmanāmap patikam
 • வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம்
  vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
 • இரேணுகை பஞ்சகம்
  irēṇukai pañsakam
 • வைத்தியநாதர் பதிகம்
  vaittiyanātar patikam
 • கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி
  kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
 • பழமலைப் பதிகம்
  paḻamalaip patikam
 • பழமலையோ கிழமலையோ
  paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
 • பெரியநாயகியார் தோத்திரம்
  periyanāyakiyār tōttiram
 • அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து
  aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
 • திருவோத்தூர் சிவஞான தேசிகன் தோத்திரம்
  tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
 • திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்
  tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
 • திருமுகப் பாசுரம்
  tirumukap pāsuram
 • சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்
  siṅkapurik kantar patikam
 • தெய்வத் தனித் திருமாலை
  teyvat taṉit tirumālai
 • ஆனந்த நடனப் பதிகம்
  āṉanta naṭaṉap patikam
 • சிவகாமவல்லி துதி
  sivakāmavalli tuti
 • சிவ பரம்பொருள்
  siva paramporuḷ
 • நடராஜ அலங்காரம்
  naṭarāja alaṅkāram
 • முறையீட்டுக் கண்ணி
  muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
 • திருவடிக் கண்ணி
  tiruvaṭik kaṇṇi
 • பேரன்புக் கண்ணி
  pēraṉpuk kaṇṇi
 • மங்களம்
  maṅkaḷam

 

ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

 • பரசிவ வணக்கம்
  parasiva vaṇakkam
 • அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்
  aruṭperuñjōti akaval
 • அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்
  aruṭperuñsōti aṭṭakam
 • பதி விளக்கம்
  pati viḷakkam
 • சிவபதி விளக்கம்
  sivapati viḷakkam
 • ஆற்றாமை
  āṟṟāmai
 • நான் ஏன் பிறந்தேன்
  nāṉ ēṉ piṟantēṉ
 • மாயைவலிக் கழுங்கல்
  māyaivalik kaḻuṅkal
 • முறையீடு
  muṟaiyīṭu
 • அடியார் பேறு
  aṭiyār pēṟu
 • ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்
  āṉma visārat taḻuṅkal
 • அவா அறுத்தல்
  avā aṟuttal
 • திருவருள் விழைதல்
  tiruvaruḷ viḻaital
 • சிற்சபை விளக்கம்
  siṟsapai viḷakkam
 • திருவடி முறையீடு
  tiruvaṭi muṟaiyīṭu
 • தற் சுதந்தரம் இன்மை
  taṟ sutantaram iṉmai
 • அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு
  attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu
 • திருக்கதவந் திறத்தல்
  tirukkatavan tiṟattal
 • பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்
  piḷḷaich siṟu viṇṇappam
 • பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம்
  piḷḷaip peru viṇṇappam
 • சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்
  sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
 • ஆன்ம தரிசனம்
  āṉma tarisaṉam
 • சிவ தரிசனம்
  siva tarisaṉam
 • வாதனைக் கழிவு
  vātaṉaik kaḻivu
 • அனுபோக நிலயம்
  aṉupōka nilayam
 • தற்போத இழப்பு
  taṟpōta iḻappu
 • மாயையின் விளக்கம்
  māyaiyiṉ viḷakkam
 • அபயத் திறன்
  apayat tiṟaṉ
 • பிரிவாற்றாமை
  pirivāṟṟāmai
 • பிரியேன் என்றல்
  piriyēṉ eṉṟal
 • திருவருட் பேறு
  tiruvaruṭ pēṟu
 • அருட்பெருஞ்ஜோதி என் ஆண்டவர்
  aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
 • திருமுன் விண்ணப்பம்
  tirumuṉ viṇṇappam
 • இறை எளிமையை வியத்தல்
  iṟai eḷimaiyai viyattal
 • அபயம் இடுதல்
  apayam iṭutal
 • உண்மை கூறல்
  uṇmai kūṟal
 • அருள்விளக்க மாலை
  aruḷviḷakka mālai
 • வரம்பில் வியப்பு
  varampil viyappu
 • திருவடிப் புகழ்ச்சி
  tiruvaṭip pukaḻchsi
 • கண்கொளாக் காட்சி
  kaṇkoḷāk kāṭsi
 • காட்சிக் களிப்பு
  kāṭsik kaḷippu
 • கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்
  kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
 • இறை திருக்காட்சி
  iṟai tirukkāṭsi
 • திருவடி நிலை
  tiruvaṭi nilai
 • அச்சோப் பத்து
  achsōp pattu
 • அருட்ஜோதி நிலை
  aruṭjōti nilai
 • பேரானந்தப் பெருநிலை
  pērāṉantap perunilai
 • ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல்
  āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal
 • இறைவனை ஏத்தும் இன்பம்
  iṟaivaṉai ēttum iṉpam
 • திருநடப் புகழ்ச்சி
  tirunaṭap pukaḻchsi
 • பெறாப் பேறு
  peṟāp pēṟu
 • பொதுநடம்
  potunaṭam
 • திருவருட் பெருமை
  tiruvaruṭ perumai
 • அருள் ஆரமுதப் பேறு
  aruḷ āramutap pēṟu
 • உபதேச உண்மை
  upatēsa uṇmai
 • இறை இன்பக் குழைவு
  iṟai iṉpak kuḻaivu
 • அனுபவ நிலை
  aṉupava nilai
 • கைம்மாறின்மை
  kaimmāṟiṉmai
 • வேண்டுகோள்
  vēṇṭukōḷ
 • உலப்பில் இன்பம்
  ulappil iṉpam
 • செய்பணி வினவல்
  seypaṇi viṉaval
 • ஆற்ற மாட்டாமை
  āṟṟa māṭṭāmai
 • திருப்பள்ளி எழுச்சி
  tiruppaḷḷi eḻuchsi
 • திரு உந்தியார்
  tiru untiyār
 • அடைக்கலம் புகுதல்
  aṭaikkalam pukutal
 • பற்றறுத்தல்
  paṟṟaṟuttal
 • சிற்சத்தி துதி
  siṟsatti tuti
 • பிரிவாற்றாமை
  pirivāṟṟāmai
 • ஆனந்தானுபவம்
  āṉantāṉupavam
 • சிவபுண்ணியப் பேறு
  sivapuṇṇiyap pēṟu
 • அந்தோ பத்து
  antō pattu
 • சன்மார்க்க நிலை
  saṉmārkka nilai
 • சிவானந்தப் பற்று
  sivāṉantap paṟṟu
 • தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்
  talaivi tōḻikku uraittal
 • நற்றாய் கூறல்
  naṟṟāy kūṟal
 • பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்
  pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
 • தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்
  talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
 • தலைவி வருந்தல்
  talaivi varuntal
 • நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்
  naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
 • திருவடிப் பெருமை
  tiruvaṭip perumai
 • தோழிக் குரிமை கிளத்தல்
  tōḻik kurimai kiḷattal
 • அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு
  aruṭperuñsōti aṭaivu
 • அடிமைப் பேறு
  aṭimaip pēṟu
 • உத்திரஞானசிதம்பர மாலை
  uttirañāṉasitampara mālai
 • திருவருட்பேறு
  tiruvaruṭpēṟu
 • நெஞ்சோடு நேர்தல் (தில்லையும் பார்வதிபுரமும்)
  neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
 • கைம்மாறின்மை
  kaimmāṟiṉmai
 • பாமாலை ஏற்றல்
  pāmālai ēṟṟal
 • திருவருட் கொடை
  tiruvaruṭ koṭai
 • உற்ற துரைத்தல்
  uṟṟa turaittal
 • அனுபவ சித்தி
  aṉupava sitti
 • இன்பத்திறன்
  iṉpattiṟaṉ
 • சிவயோக நிலை
  sivayōka nilai
 • அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு
  aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
 • பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்
  pēraruḷ vāymaiyai viyattal
 • பொன்வடிவப் பேறு
  poṉvaṭivap pēṟu
 • நடராஜபதி மாலை
  naṭarājapati mālai
 • சற்குருமணி மாலை
  saṟkurumaṇi mālai
 • தத்துவ வெற்றி
  tattuva veṟṟi
 • பேறடைவு
  pēṟaṭaivu
 • உய்வகை கூறல்
  uyvakai kūṟal
 • இறைவரவு இயம்பல்
  iṟaivaravu iyampal
 • தலைவி கூறல்
  talaivi kūṟal
 • உலகர்க்கு உய்வகை கூறல்
  ulakarkku uyvakai kūṟal
 • புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்
  puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
 • சுத்த சிவநிலை
  sutta sivanilai
 • ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)
  ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
 • சமாதி வற்புறுத்தல்
  samāti vaṟpuṟuttal
 • உலகப்பேறு
  ulakappēṟu
 • தனித் திருஅலங்கல்
  taṉit tirualaṅkal
 • நெஞ்சொடு கிளத்தல்
  neñsoṭu kiḷattal
 • மெய்யருள் வியப்பு
  meyyaruḷ viyappu
 • அம்பலவாணர் வருகை
  ampalavāṇar varukai
 • அம்பலவாணர் அணையவருகை
  ampalavāṇar aṇaiyavarukai
 • அம்பலவாணர் ஆடவருகை
  ampalavāṇar āṭavarukai
 • ஆடேடி பந்து
  āṭēṭi pantu
 • ஞான மருந்து
  ñāṉa maruntu
 • சிவசிவ ஜோதி
  sivasiva jōti
 • ஜோதியுள் ஜோதி
  jōtiyuḷ jōti
 • அஞ்சாதே நெஞ்சே
  añsātē neñsē
 • இது நல்ல தருணம்
  itu nalla taruṇam
 • என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
  eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
 • வருவார் அழைத்துவாடி
  varuvār aḻaittuvāṭi
 • பெரு வழக்கு
  peru vaḻakku
 • ஆடிய பாதம்
  āṭiya pātam
 • அபயம் அபயம் அபயம்
  apayam apayam apayam
 • அற்புதம் அற்புதமே
  aṟputam aṟputamē
 • ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி
  āṇippoṉṉampalak kāṭsi
 • அக்கச்சி
  akkachsi
 • ஊதூது சங்கே
  ūtūtu saṅkē
 • சின்னம் பிடி
  siṉṉam piṭi
 • கண்புருவப் பூட்டு
  kaṇpuruvap pūṭṭu
 • பிரபஞ்ச வெற்றி
  pirapañsa veṟṟi
 • அம்பலத்தரசே
  ampalattarasē
 • போகம் சுகபோகம்
  pōkam sukapōkam
 • சூதுமன்னு மிந்தையே
  sūtumaṉṉu mintaiyē
 • நடு நாடி
  naṭu nāṭi
 • தங்குறுவம்பு
  taṅkuṟuvampu
 • பொது நிலை அருள்வது
  potu nilai aruḷvatu
 • வான சிற்கன
  vāṉa siṟkaṉa
 • ஒதவடங்காது
  otavaṭaṅkātu
 • விரைசேர் சடையாய்
  viraisēr saṭaiyāy
 • பசியாத அமுதே
  pasiyāta amutē
 • நீடிய வேதம்
  nīṭiya vētam
 • வேத சிகாமணியே
  vēta sikāmaṇiyē
 • பத நம்புறு
  pata nampuṟu
 • அனுபவ மாலை
  aṉupava mālai
 • சத்திய வார்த்தை
  sattiya vārttai
 • சத்திய அறிவிப்பு
  sattiya aṟivippu
 • ஜோதி ஜோதி
  jōti jōti

 

2 reviews for திருவருட்பா – வள்ளலார்

 1. Silambarasan

  மனிதனின் வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று.

 2. Silambarasan

  அருமை

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *